Donasi Dakwah Pendidikan Islam Yufid
Click here to submit your article
Tauhid dan Aqidah
Per Page :

Iman kepada Allah

Iman kepada Allah Iman kepada Allah mengandung empat unsur (Syarah Ushul Iman, hlm. 13–22): Pertama: Mengimani Wujud Allah ta’ala. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah manusia, akal manusia, syariat, dan indra manusia. Bukti fitrah tentang wujud Allah. Secara fitrah, manusia  →
7 Views : 6243

Makna Beriman Kepada Malaikat, Kitab dan Para Nabi

بسم الله الرحمن الرحيم ‘Aqidah Islam Makna Beriman Kepada Malaikat, Kitab dan Para Nabi 16-     الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا, واما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف 17-      الإيمان بالكتب المنزلة جميعها وأن القران الكريم  →
1 Views : 502

Syirik (Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta’ala)

Syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan (sekutu) bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembah selain-Nya berupa batu, atau pohon, atau bulan, atau nabi, atau syaikh, atau jin, atau binatang, atau malaikat, atau hal-hal semacamnya. Allah Subhanahu wa  →
0 Views : 464

Kufur

Definisi kufur “Kufur”, secara bahasa, berarti ‘menutupi’. Allah berfirman, yang artinya, “Seperti hujan yang tanaman-tanamannya membuat para kuffar menjadi kagum.” (QS. Al-Hadid:20). Kata “kuffar” pada ayat ini bermakna ‘para petani’. Mereka disebut “kuffar” karena para petani adalah orang yang suka  →
4 Views : 4709

Iman Menurut Sekte-sekte Sesat dan Bantahannya

Iman Menurut Sekte-sekte Sesat dan Bantahannya Berikut ini adalah beberapa definisi iman menurut kelompok sesat dan hasil ijtihad ulama yang lemah, yang dicantumkan dalam kitab As`ilah wa Ajwibah fi Al-Iman wa Al-Kufr, hlm. 10–12, dan pada sebuah kitab karya Abdurrazaq  →
2 Views : 1066

Tagut

Tagut Makna Tagut “Tagut”, secara bahasa, diambil dari kata “thagha”, yang artinya ‘melampaui batas’. (Al-Mu’jam Al-Wasith, kata: thagha). Pelakunya disebut “thaghi”. Sedangkan “tagut” adalah shighah mubalaghah (bentuk hiperbola) untuk kata “thaghi”. Dengan demikian, kata “tagut” digunakan untuk menyebut orang yang  →
2 Views : 1270

Tauhid

Tauhid Pengertian tauhid Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah memaparkan bahwa kata “tauhid”, secara bahasa, adalah kata benda (nomina) yang berasal dari perubahan kata kerja wahhada–yuwahhidu, yang bermakna ‘menunggalkan sesuatu’. Sedangkan berdasarkan pengertian syariat, “tauhid” bermakna mengesakan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan  →
1 Views : 1759

Syirik

Pengertian dan ruang lingkup syirik Syirik adalah menyamakan antara selain Allah dengan Allah ta’ala dalam perkara yang termasuk kategori kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah ta’ala. Kekhususan Allah itu meliputi tiga hal utama: Pertama, hak rububiah, seperti mencipta, mengatur alam,  →
0 Views : 1426

Tauhid Asma Wa Sifat

Pengertian Tauhid Asma Wa Sifat Kata “asma” adalah bentuk jama dari kata “ismun”, yang artinya ‘nama’. “Asma Allah” berarti ‘nama-nama Allah’. Asma’ul husna berarti nama-nama yang baik dan terpuji. Sehingga istilah “asma’ul husna” bagi Allah maksudnya adalah nama-nama yang indah,  →
2 Views : 3587

Tauhid Uluhiah

Pengertian secara bahasa tauhid uluhiah Uluhiah sendiri diambil dari akar kata aliha-ya lahu-ilahan/uluhan. Secara bahasa, kata aliha artinya: bertujuan, mendedikasikan diri kepada, mencintai sesuatu sepenuh hati, menghambakan diri kepadanya, bermonoloyalitas kepada ….. Dzat Yang dipertuhankan disebut ma’-luh. Dalam arti yang  →
2 Views : 986

Yufidia

Yufidia adalah Ensiklopedia Islam yang disusun berdasarkan sumber dan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Hadis. Yufidia adalah salah satu website pendidikan Islam bagian dari Yufid Network