Search
Monday 17 January 2022
 • :
 • :

Kitab Fikih dalam Mazhab Syafi’i

Kitab Fikih dalam Mazhab Syafi’i

Dalam Mazhab Syafi’i, kitab-kitab rujukan tidak terbagi sebagaimana pada mazhab-mazhab lain. Di antara kitab Mazhab Syafi’i yang terkenal adalah:

 1. Al-Umm, karya Imam Asy-Syafi’i. Kitab ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi’i ketika beliau berpindah ke Mesir. Karena itu, kitab ini mewakili qaul jadid (pendapat baru) Imam Asy-Syafi’i.
 2. Mukhtashar Al-Muzanni, karya Imam Ismail bin Yahya Al-Muzanni, yang merupakan salah satu murid senior Imam Asy-Syafi’i.
 3. Kitab-kitab syarah untuk Mukhtashar Al-Muzanni, di antaranya: Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi.
 4. Kitab-kitab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah Al-Muhadzdzab dan At-Tanbih.
 5. Kitab-kitab karya Al-Ghazali, di antaranya: Al-Wasith dan Al-Wajiz.
 6. Kitab-kitab karya Imam Ar-Rafi’i, di antaranya: Asy-Syarh Al-Kabir, yang dikenal dengan Al-Aziz atau Fathul Aziz. Demikian pula, kitab Al-Muharrar fi Fiqh Asy-Syafi’i.
 7. Kitab-kitab karya Imam An-Nawawi, di antaranya: Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab; kitab ini dianggap sebagai kitab fikih terbaik dalam Mazhab Syafi’i. Kitab beliau yang lainnya At-Tanqih, Ar-Raudhah, Al-Minhaj, dan kitab syarah hadis yang sangat terkenal: Syarah Shahih Muslim.
 8. Kitab-kitab syarah untuk Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, di antaranya: Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami, Mughni Al-Muhtaj karya Al-Khathib Asy-Syarbini, dan Nihayah Al-Muhtaj karya Ar-Ramli.

Referensi:

 1. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha. Dr. Wahbah Zuhaili. Dar Al-Fikr.
 2. Tarikh Tasyri’ Al-Islami: Master Text Book. Al-Jami’ah Al-Madinah Al-‘Alamiyah (MEDIU).

Artikel www.Yufidia.com

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *