Search
Thursday 28 May 2020
  • :
  • :

Posts by: Yufidia.com

Ilmu Sharf dan I’rab

Ilmu Sharf dan I’rab Dua ilmu ini sering diistilahkan dengan “ilmu nahwu”. Secara umum, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi...

Al-Lughah Al-‘Arabiyah (Bahasa Arab)

Al-Lughah Al-‘Arabiyah (Bahasa Arab) “Al-lughah” (bahasa) adalah ‘lafal yang diungkapkan makhluk untuk menyampaikan...

Syahadat

Syahadat Pengertian syahadat “Syahadat” berasal dari kata: syahida—yasyhadu—syahadatan. Secara bahasa, kata ini memiliki...

Tauhid Asma Wa Sifat

Pengertian Tauhid Asma Wa Sifat Kata “asma” adalah bentuk jama dari kata “ismun”, yang artinya ‘nama’....

Tingkatan Fukaha (Ahli Fikih)

Tingkatan Fukaha (Ahli Fikih) Istilah untuk seorang ulama ahli fikih adalah “al-faqih”, bentuk jamaknya: fuqaha’. Para ulama...

Abdullah bin Al-Mubarak

Abdullah bin Al-Mubarak (118–181 H) Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadhih, Abu Abdurrahman Al-Handzali....

Islam

Islam Pengertian Islam Islam, secara bahasa, memiliki beberapa arti, di antaranya: a. Tunduk dan patuh. b. Islaf (transaksi salaf): memesan...

Imam An-Nawawi

An-Nawawi (631–676 H) Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada...

Fikih

Fikih Pengertian “Fikih”, secara bahasa, artinya ‘al-fahmu‘ (paham, mengerti). Allah berfirman, قَالُوا يَا...

ka'bah mekah

Ka’bah

Ka’bah Ka’bah merupakan bangunan yang pertama kali ada di muka bumi. Allah berfirman, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ...

hadits

Hadits

Pengertian hadits “Hadits”, secara bahasa, artinya ‘khabar’ (berita) atau ‘sesuatu yang baru’. Al-Huduts:...

Tauhid Uluhiah

Pengertian secara bahasa tauhid uluhiah Uluhiah sendiri diambil dari akar kata aliha-ya lahu-ilahan/uluhan. Secara bahasa, kata aliha...

Tauhid Rububiah

Pengertian secara bahasa tauhid rububiah Tauhid berarti mengesakan atau menunggalkan. Yakni memercayai dan meyakini keesaan Allah, bahwa...