Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya semua. Amma ba’du: Di antara kemudahan Islam adalah pensyariatan mengqashar shalat bagi musafir (orang yang bepergian jauh). Mengqashar…