Al-Qadhi Abu Yusuf (wafat tahun 181 H)

Beliau adalah Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari. Beliau dilahirkan pada tahun 113 H.

Petualangan Ilmu Abu Yusuf

Beliau Abu Yusuf mulai belajar sejak kecil di bawah bimbingan Ibnu Abi Laila, kemudian berpindah ke Abu Hanifah. Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah sangat lama. Abu Yusuf mengatakan, “Saya belajar kepada Abu Hanifah selama tujuh belas tahun. Saya tidak pernah absen dari kajian beliau, baik ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, kecuali karena sakit.”

Di antara guru beliau adalah Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, Al-A’masy, Ibnu Ishaq, Ats-Tsauri, dan masih banyak ulama lainnya. Beliau memiliki murid senior, di antaranya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau sempat menjabat sebagai hakim pada beberapa periode khalifah Bani Abbasiyah. Beliaulah orang yang pertama kali digelari “Qadhi Qudhat” (hakimnya para hakim).

Pujian untuk Abu Yusuf

Abu Yusuf dikenal sebagai tokoh Islam yang ahli fikih, tafsir, dan yang lainnya. Hilal bin Yahya mengatakan, “Abu Yusuf menghafal tafsir, sejarah peperangan, sejarah Arab, dan piawai dalam fikih. Selain sebagai ahli fikih, beliau juga dianggap sebagai ahli hadis.” Yahya bin Ma’in mengatakan, “Saya belum pernah melihat ashabur ra’yi yang lebih kuat dan lebih sahih dalam masalah hadis yang melebihi riwayat Abu Yusuf.”

Wafatnya Abu Yusuf

Beliau meninggal pada tahun 182 H. Beliau memiliki beberapa karya tulis, di antaranya yang terkenal adalah kitab Al-Kharraj. Di antara pesan yang beliau sampaikan adalah, “Semua keterangan yang aku fatwakan telah aku tarik kembali, kecuali yang sesuai dengan Alquran dan Sunah.” (Tarikh Tasyri’ Al-Islami, Master Text Book of Mediu, hlm. 150)

Artikel www.Yufidia.com

Flashdisk Video Belajar Iqro Belajar Membaca Al-Quran

KLIK GAMBAR UNTUK MEMBELI FLASHDISK VIDEO BELAJAR IQRO, ATAU HUBUNGI: +62813 26 3333 28